Đến tìm Chân Lý.|Bình An.|Vui Mừng.|Hy Vọng.

Hội Thánh Báp-tít Đức Tin, Dallas, Texas.

Xin mời các con cái Chúa cùng tham gia chương trình Thờ Phượng, học Trường Chúa Nhật, và dự phần dâng hiến cho Chúa.

Chúa Nhật

9:30 AM: Cầu Nguyện Phấn Hưng

10:00 AM: Lễ Thờ Phượng Chúa

11:45 AM: Lớp Trường Chúa Nhật

12:30 PM: Ăn thông công

1:30 PM: Ca đoàn tập hát

Sinh Hoạt

Thứ Tư, 6:00 - 10:00 PM
Thể thao, Basketball, Volleyball.

Thứ Sáu, 7:30 - 9:00 PM
Ban Hát dẫn tập hát

Thứ Bảy đầu tháng, 10:00 - 12:30 PM
Nhóm Tabitha sinh hoạt

Thứ Bảy (tuần thứ 3)
8:00 - 12:00 Noon
Ban Nam Giới bảo trì cơ sở

Dâng Hiến cho Chúa

Các tín hữu có thể
Dâng Online
Hoặc gửi ngân phiếu về "VFBC":
11312 Shiloh Road, Dallas, TX 75228

Vietnamese Faith Baptist Church
11312 SHILOH ROAD, DALLAS, TEXAS 75228
Phone: 972-270-1557

Mong gặp mặt quý con cái Chúa thường xuyên!
10:00 giờ sáng mỗi Chúa Nhật