Đến tìm Chân Lý.|Bình An.|Vui Mừng.|Hy Vọng.

Hội Thánh Báp-tít Đức Tin, Dallas, Texas.

Xin mời các con cái Chúa cùng tham gia chương trình Thờ Phượng, học Trường Chúa Nhật, và dự phần dâng hiến cho Chúa.

Thờ Phượng qua YouTube

Bấm vào nút sau:

THAM DỰ - Live Stream

Dâng Hiến cho Chúa

Các tín hữu có thể
Dâng Online
Hoặc gửi ngân phiếu về "VFBC":
11312 Shiloh Road, Dallas, TX 75228

Trường Chúa Nhật

Sách Lu-ca

Tất cả các lớp học chung tại nhà thờ
từ 11:45 PM - 12:45 PM

Vietnamese Faith Baptist Church

Mong gặp mặt quý con cái Chúa thường xuyên!
10:00 giờ sáng mỗi Chúa Nhật